kirsikkatanssi: (logic)
[personal profile] kirsikkatanssi

Tajusin että pitäisi useammin harrastaa kokopäivädokumentointia.
Kotonakin.
Aloittaa päivän ensimmäisestä minuutista kuten ensimmäinen kuva osoittaa, ja tallentaa kaikki.
Pienet havainnot, hassut sattumat, erityisyydet ja tavallisuudet.
Katsoa omaa kaupunkia samalla tavalla kuin vierasta: yksityiskohtaisesti ja keskittyen epäolennaisuuksiin.

Havaitsin myös, että syntymäpäivään on vain kaksi päivää.
Ylihuomenna näihin aikoihin ilmestyy yksi vuosi lisää, ja se olisi voinut tulla täytenä yllätyksenä.
Yövyin Helsingissä kummitädillä ja sen miehellä, ja sunnuntaina ne vei mut aamulla syntymäpäiväkahville.
(Sacherkakkua, nam.)
Kotona sain äidiltä ja isältä Anni Sinnemäen runokirjan jota olin pyytänytkin.
Mun synttäreitä on aina vietetty epävirallisesti palmusunnuntaina, koska vuonna -90 se sattui huhtikuun kahdeksanneksi.
Ensi viikonloppuna taas meille saa tulla leipomaan ja katsomaan elokuvia, koska päätin että se on hyvä ja mun näköinen tapa juhlia yhdeksäätoista vuotta.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kirsikkatanssi: (Default)
kirsikkatanssi

October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:31 am
Powered by Dreamwidth Studios