kirsikkatanssi: (trapetsi)
[personal profile] kirsikkatanssi

Tämä tuli nyt aika äkkiä, itselleni myös. 
Päätin viime viikolla yhtenä aamuna, että tämä journal päättyy heinäkuun loppuessa.
Olen kirjoittanut nykyisellä tunnuksella kohta kaksi vuotta.
Lukio on ohi, elämäntilanne muutoksessa ja tuntuu luontevalta aloittaa puhtaalta pöydältä.

Ja onhan nyt elokuun ensimmäinen, päivä jolloin kaikki muutkin muuttavat.
Ainakin meidän kadulle pysäköitiin luvattoman aikaisin aamulla valtava rekka, jonka kyljessä oli lehmän kuva.
Uudet tyypit raahasivat uusia huonekaluja meidän rappukäytävään.
Olisin halunnut jäädä sänkyyn vielä. Pitää silmät auki, kuunnella tutun kadun melua ja hengitystä.
Mutta nousin silti. Menin keittiöön, laitoin teeveden kiehumaan ja halkaisin mangon puoliksi.

Uusi osoite on http://kirsikkatanssi.livejournal.com/
 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kirsikkatanssi: (Default)
kirsikkatanssi

October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:35 am
Powered by Dreamwidth Studios