kirsikkatanssi: (shine that light)
[personal profile] kirsikkatanssi

Hyvää uuttavuotta ihmiset!
Tajusin juuri äsken että perinteinen kuvakooste kuluneesta vuodesta on edelleen tekemättä. Mutta jos juuttuisin nyt sitä kasaamaan, jäisi hyvät bileet väliin.
Sattuneesta syystä en juhlikaan Helsingissä vaan Tampereella, mutta uskoisin että Klubin Dj:t huolehtii siitä ettei kotiin jääminen harmita.
Mulla on pieniä hiusongelmia ja Last Pineapple -pullo pöydällä odottamassa.
Kun vaan saan paidan päälleni niin tämä vuosikymmen saa loppua kaikessa rauhassa.
Yöksi on luvattu hyytävät pakkaset ja yksi kuunpimennys.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kirsikkatanssi: (Default)
kirsikkatanssi

October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:30 am
Powered by Dreamwidth Studios