kirsikkatanssi: (stop)
[personal profile] kirsikkatanssi

Oon kirjaston naapurissa, katson ohi lipuvia yöbusseja.
Humala kiertää ruumiissa, mutta mulla on niin selkeä olo etten edes ymmärrä.
Milla lähti baariin, mä jäin tänne sen asuntoon. Nukkumaan tai valvomaan, ihan sama.
Keitän teetä, selviän ja kuuntelen Shakiraa. Ja mä tein päätöksen,
Mua pelottaa.
Pelottaa, pelottaa.
Kaikki varpaat ristiin mun puolesta nyt.
Ulkona on sumuista ja huuruista, silmiä kirvelee.
Poltettiin lukemattomia tupakoita sisällä ja tanssittiin, tanssittiin, tanssittiin. Rikottiin rajoja.
Ja mä tajusin että on vaan yks elämä, ja mun on elettävä sitä.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kirsikkatanssi: (Default)
kirsikkatanssi

October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:32 am
Powered by Dreamwidth Studios