Cut

May. 24th, 2010 09:53 pm
kirsikkatanssi: (when)
[personal profile] kirsikkatanssi
Olen pahoillani.
En ole käynyt täällä kirjoittamassa aikoihin ja sillon kun käyn, en vaan kertakaikkiaan lue kaikkia.
Sakset sanoi siis kaverilistalla nips naps.
Toivon teille kaikille pelkkää hyvää, enkä perustele enempää, koska siitä tulis vaan selittelyn maku ja paha mieli.
Halaus jokaiselle vaikka ette haluais.

Edward Scissorhands (image  REX Features)
p.s. Jos joku poisleikkaamaton tuntee, ettei tahdo enää lukea, voi hän poistaa itsensä listalta sen pidemmittä puheitta.
Tässä tapauksessa hänellekin halaus.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kirsikkatanssi: (Default)
kirsikkatanssi

October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:32 am
Powered by Dreamwidth Studios