kirsikkatanssi: (stop)
[personal profile] kirsikkatanssi
Hyvin hiljaisten kuukausien jälkeen mulla on ilo ilmoittaa, etten ole kadonnut minnekään.
Ajattelin vilautella tässä lupauksia uudesta, säännöllisemmästä, kenties jopa astetta vähemmän draamanhakuisesta kirjoitustyylistä, mutta mitä sitä suotta perättömiä puhumaan.
Haluan kuitenkin mainostaa kaikille vielä listoilla oleville, että vaikka tämä journal on tullut tiensä päähän, tarina jatkuu (enemmän tai vähemmän draamaisena) osoitteessa [livejournal.com profile] junatarinoita


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kirsikkatanssi: (Default)
kirsikkatanssi

October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:34 am
Powered by Dreamwidth Studios